STRONA GŁÓWNA
19/05/2024 23:17   
INFORMACJE OGÓLNE
- Informacje o Klubie
- Zarząd Klubu
- Statut Klubu
- Stadion
- SPONSORZY
SENIORZY - KLASA A
- Skład
- Transfery 2023/2024
- Strzelcy 2023/2024
- Terminarz i wyniki
- Tabela
JUNIORZY MŁODSI - III LIGA OKRĘGOWA
- Skład
- Terminarz i wyniki
- Tabela
MŁODZICY - III LIGA OKRĘGOWA
- Skład
- Terminarz i wyniki
- Tabela
CIEKAWOSTKI
- Redakcja
- Archiwum newsów
- Download
- Najlepsi strzelcy -
sezon 2023/2024
1.
Igor
Dąbek

31 bramek
2.
Adrian
Talarski

12 bramek
3.
Wiktor
Tracz

5 bramek
4.
Cezary
Leśniański

4 bramki
-
Adam
Tylus

4 bramki
-
Adrian
Tomczak

4 bramki
7.
Jarosław
Pędzich

3 bramki
-
Michał
Rojek

3 bramki
9.
Piotr
Chowański

2 bramki
-
Kacper
Tracz

2 bramki
-
Bartosz
Morzecki

2 bramki
-
Dawid
Grygiel

2 bramki
13.
Mariusz
Chlabicz

1 bramka
-
Przemysław
Bielewski

1 bramka
-
Nikita
Boiko

1 bramka
-
Paweł
Juźwik

1 bramka
-
Adam
Swarzyński

1 bramka
-
Paweł
Łoś

1 bramka
Statut Klubu


STATUT

Miejskiego Klubu Sportowego

„Włókniarz” Mirsk
Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba Klubu

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Miejski Klub Sportowy „Włókniarz” Mirsk, zwane dalej Klubem Sportowym i działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261), ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (t. j. Dz.U. z 2007 r., Nr 226, poz. 1675) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057).


§ 2

Miejski Klub Sportowy „Włókniarz” jest powszechną organizacją prowadząca działalność społecznie użyteczną wyłącznie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, promocji zdrowia oraz działań wspierających integrację europejską, a także rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami na rzecz mieszkańców miasta i gminy Mirsk, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnych ze środowisk z trudną sytuacją materialną, zagrożonych strukturalnym bezrobociem i patologiami społecznymi.


§ 3

Terenem działalności Klubu Sportowego jest miasto i gmina Mirsk, a siedzibą jest miasto Mirsk.


§ 4

Klub Sportowy jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.


§ 5

Klub Sportowy może posiadać odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci z napisem: Klub Sportowy „Włókniarz”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Barwami Klubu Sportowego są kolory: zielono – biało – niebieskie.

Rozdział II

Cel i sposoby realizacji.


1. Wyłącznym celem Klubu Sportowego jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej i sportu, promocji zdrowia oraz innych działań na rzecz mieszkańców miasta i gminy MIRSK, ze środowisk z trudną sytuacją materialną, zagrożonych strukturalnym bezrobociem i patologiami społecznymi.

2. Klub Sportowy realizuje swoje cele poprzez:

- sprawowanie opieki nad członkami Klubu, kontroli przestrzegania przez nich statutu oraz przepisów i zasad uprawiania sportu,

- organizację sekcji sportowych piłki nożnej, piłki ręcznej, sekcji strzeleckiej i innych warunkujących prawidłową działalność Klubu,

- organizację szkolenia sportowego zawodników,

- czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego zawodników, trenerów i wolontariuszy,

- propagowanie wśród miejscowego społeczeństwa wychowania fizycznego i sportu,

- zapewnienie odpowiednich warunków do uprawniania wychowania fizycznego i sportu w postaci: środków finansowych, kadry trenerów i instruktorów, urządzeń sportowych i sprzętu, materiałów szkoleniowych itp.,

- zapewnienie zawodnikom opieki medycznej,

- klub sportowy może prowadzić działalność gospodarczą. w rozmiarach służących wyłącznie realizacji celów statutowych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 1

Członkowie Klubu Sportowego dzielą się na:

- honorowych,

- rzeczywistych,

- wspierających,

- kandydatów.


§ 2

1. Członkiem honorowym są osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla działalności sportowej Klubu Sportowego. Nadanie godności członka honorowego następuje w wyniku uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu Klubu.

2. Członkiem rzeczywistym może być każdy obywatel RP, pełnoletni, który złoży do Klubu pisemną deklaracje i zostanie przyjęty przez Zarząd.

3. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera cele Klubu i przekazuje na jego rzecz składki finansowe.

4. Kandydatem jest osoba niepełnoletnia, która złoży do Klubu pisemną deklarację potwierdzoną przez rodziców, szkołę /opiekunów/ i zostanie przyjęta przez Zarząd.


§ 3

1. Członkowie honorowi Klubu Sportowego prawo członków rzeczywistych. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłaty składek członkowskich.

2. Członkowie rzeczywiści Klubu Sportowego mają prawo do:

- uczestniczenia w zebraniach Klubu oraz wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Klubu,

- poddawać ocenie działalność oraz zgłaszania wniosków i postulatów do władz Klubu,

- korzystać z urządzeń Klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu,

- uczestniczenia w zawodach sportowych na koszt Klubu, noszenia znaczka klubowego.

3. Członkowie wspierający mają prawo do:

- udziału Walnych Zebraniach z prawem jednego głosu,

- korzystania z wszelkich ulg i ułatwień przyznanych im przez Zarząd,

- korzystania z urządzeń Klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu,

- członkowie wspierający zwolnieni są z opłat składek członkowskich,

- Kandydaci posiadają prawo członków rzeczywistych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.


§ 4

Członkowie Klubu Sportowego obowiązani są do:

1. Brania czynnego udziału w pracach Klubu, przestrzegania statutu, zarządzeń oraz uchwał i decyzji władz Klubu.

2. Opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu z wyjątkiem członów honorowych i wspierających.

3. Dbanie o wysoki poziom sportowy i moralny.

4. Ochrony mienia Klubu Sportowego jako wspólnego dobra wszystkich członków.


§ 5

1. Członkostwo Klubu Sportowego ustaje w przypadku:

- wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

- skreślenia na skutek nie płacenia składek członkowskich przez ponad sześć miesięcy,

- pozbawienia praw publicznych,

- wykluczenia przez władze Klubu.

2. Skreślenie lub wykluczenie następuje na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Klubu Sportowego.

3. Od uchwały Zarządu Klubu Sportowego określonej w pkt. 2 § 5 służy odwołanie do Walnego Zabrania Klubu Sportowego w terminie 30 dni od daty zapoznania się z Uchwałą.

Rozdział IV

Władze.

§ 1

1. Władzami Klubu Sportowego są:

- Walne Zebranie,

- Zarząd,

- Komisja Rewizyjna.


2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od Uchwały Walnego Zebrania w tym podmiocie.

3. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo wybrać nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji. Liczba wybranych członków danej władzy nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.


§ 2

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu Sportowego.

2. Walne Zebrania mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na cztery lata.


§ 3
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Uchwalanie kierunków działalności Klubu Sportowego.

2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4. Uchwalenie zmian statutu Klubu Sportowego.

5. Nadanie tytułu członka honorowego.

6. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu Sportowego.

7. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd lub członków nie należących do kompetencji innych władz.


§ 4

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych.


§ 5

W Walnym Zebraniu biorą udział:

- z głosem stanowiącym członkowie honorowi, wspierający i rzeczywiści,

- z głosem doradczym kandydaci oraz osoby zaproszone.


§ 6

O terminach, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków Klubu Sportowego i właściwe władze pisemnie co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.


§ 7

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.


§ 8

Zarząd składa się z 4 do 6 członków wybieranych na okres 4 lat. Zarząd wybiera ze swego grona: Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.

§ 9

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Klubu Sportowego na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Ustalanie okresowych planów działalności oraz preliminarza budżetowego na kolejny rok.

3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu Sportowego.

4. Angażowanie pracowników Klubu Sportowego.

5. Uchwalanie regulaminów, wydawanie odpowiednich zarządzeń regulujących prawidłową działalność Klubu Sportowego.

6. Powoływanie kierownictwa sekcji sportowych.

7. Podejmowanie uchwał w zakresie przyjmowania, skreślania i wykluczania członków Klubu.

8. Ustalenie wysokości składek członkowskich.

9. Podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.


§ 10

Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na kwartał.


§ 11

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków w tym Prezesa lub Sekretarza.

2. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.


§ 12

Zarząd reprezentuje Prezes, który działa zgodnie z posiadanymi kompetencjami.


§ 13

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym: Przewodniczącego i Sekretarza.


§ 14

1. Całokształt działalności Klubu Sportowego, a w szczególności jego działalność finansowo-gospodarcza jest kontrolowana przez Komisję Rewizyjną, odrębną od organów zarządzających oraz nie podlegająca im w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organów zarządzających Klubu Sportowego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt. 8 ustawy z dnia 03 marca 2000r, o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza okresowe kontrole działalności Klubu Sportowego przynajmniej raz w roku. Kontrola obejmuje całokształt działalności stwierdzając protokolarnie czy Zarząd Klubu Sportowego:

- realizuje prawidłowo zadania statutowe oraz wynikające z zatwierdzonych planów działalności,

- wykonuje podjęte uchwały,

- prowadzi celowa, racjonalną i rzetelną gospodarkę finansowo – majątkową,

- przestrzega dyscypliny finansowej i obowiązujących przepisów, zarządzeń, instrukcji i wytycznych.

3. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli usterek i nieprawidłowości Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpić o wyjaśnienie tego faktu do Zarządu.

4. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swej działalności oraz ma wyłączne prawo do zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

5. Szczegółowy zakres działania oraz tryb pracy Komisja Rewizyjna określa w swoich planach pracy.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V

Majątek i fundusze Klubu Sportowego.

§ 1

1. Majątek Klubu Sportowego stanowią nieruchomości i fundusze.

2. Na fundusze i majątek Klubu Sportowego składają się:

- dotacje,

- wpływy ze składek członkowskich,

- darowizny,

- inne wpływy z działalności statutowej,

- dochody z ofiarności publicznej.

3. Uzyskane fundusze i dochody będą przekazywane wyłącznie na realizację celów statutowych Klubu Sportowego.

§ 2

1. Do nabycia, zbycia i obciążenia majątku oraz zaciągania innych zobowiązań upoważniony jest Zarząd Klubu Sportowego.

2. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Sekretarza i Skarbnika.

3. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu Sportowego w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są zobowiązani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Klubu Sportowego na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu Sportowego,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu Sportowego, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązania się Klubu Sportowego.

§ 1

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Klubu Sportowego podejmuje Wlane Zebranie większością 2/3 osób przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Klubu Sportowego.


§ 2

Uchwała o rozwiązaniu się Klubu Sportowego określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu Sportowego.


§ 3

Uchwała o przekazaniu majątku Klubu Sportowego wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe.

§ 1

1. Klub Sportowy jest członkiem Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej we Wrocławiu, Związku Piłki Ręcznej w Polsce z siedzibą w Warszawie oraz Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej we Wrocławiu.

2. Klub Sportowy może być członkiem związku sportowego i innych stowarzyszeń.

3. O przystąpieniu do związku lub stowarzyszenia sportowego decyduje Zarząd Klubu.


§ 2

Wykładni postanowień statutu dokonują:

WALNE ZEBRANIE i ZARZĄD KLUBU SPORTOWEGO.

§ 3

Niniejszy statut został zatwierdzony na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Miejskiego Klubu „Włókniarz” w Mirsku w dniu 15 stycznia 2022 roku i jego postanowienia wchodzą w życie z dniem zarejestrowania go przez właściwy Sąd Rejonowy.

www.poomoc.pl
Galerie
Historia Włókniarza
Ostatnia kolejka
XXIII kolejka -
11/12.05.2024

Kwisa Świeradów-Zdrój
1 - 3
MKS Włókniarz Mirsk
Następna kolejka
XXIV kolejka -
18/19.05.2024

MKS Włókniarz Mirsk
-
Granica Miłoszów
Tabela Klasa A
Mie.
Druż.
Kol.Pkt.
1.
Olsza
23
58
2.
LZS
23
56
3.
Włókniarz
23
56
4.
Piast Z.
23
46
5.
Stella
23
45
6.
Fatma
23
42
7.
Kwisa
23
40
8.
Cosmos
23
35
9.
Błękitni
23
29
10.
Piast Cz.W.
23
27
11.
Korona
23
24
12.
Jaśnica
23
21
13.
Orzeł
23
19
14.
Chmielanka
23
16
15.
Granica
23
11
16.
WKS
23
4
Gmina Mirsk
Słowo Sportowe
90 minut
Łączy Nas Piłka
DZPN Wrocław
DZPR Wrocław
MKS "Włókniarz" Mirsk